Všeobecné obchodné podmienky prenájmu karavanov.

Kategórie
 
 
 
images-(1).jpg
 
 

UPOZORNENIE !!!

Vážení zákazníci, kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu je možnosť platby pri prevzatí tovaru od kuriéra DPD len platobnými kartami,  nie je možné uhradiť platbu za tovar v hotovosti.  Najvhodnejšie je sumu za tovar uhradiť platobnou kartou, alebo bankovým prevodom priamo pri nákupe cez e-shop. Nezabúdajte pri prevzatí balíka použiť rúško, podpísať prevzatie vlastným perom a dôkladne si umyť ruky!

Náš e-shop stále príma a vybavuje všetky objednávky s maximálnym nasadením... pri práci v sklade sme sprísnili hygienické opatrenia a zvýšili intenzitu dezinfekcie pracovných priestorov.         

Objednanie a dodanie tovaru zatiaľ funguje ....aj keď v pomalšom tempe....evidujeme dlhšie dodacie doby pri preprave tovaru od dodávateľa....                   Za pochopenie ĎAKUJEME   :) 

 
 
 
 
Cenník prenájmu karavanov vrátane DPH.
               január - máj                     jún - august          september - december 
   Weinsberg 400LK                 36,- Eur                42,- Eur              34,- Eur
   Weinsberg 440FD                 38,- Eur                44,- Eur              36,- Eur
   Weinsberg ...pripravujeme      

 


Jednorázový servisný poplatok - 30,- Eur zahŕňa: 
- príprava, kontrola karavanu
- plná plynová fľaša ( 10kg, po dohode 5 kg )
- pripravené chemické WC + chémia Thetford + toaletný papier 
- plná nádrž vody ( na požiadanie )

Nájomné zahŕňa:
- povinnú výbavu vozidla
- diaľničnú známku pre SR 
- zákonné a havarijné poistenie
Ostatné náklady súvisiace s cestou ( mýto, diaľničné známky iných štátov, pohonné hmoty, prípadne pokuty ) si nájomca uhrádza z vlastných zdrojov.

Minimálna doba prenájmu:
Mimo sezóny (január - apríl, september - december) - 3 dni
V sezóne (máj - august) - 5 dní
Pokial vznikne medzi dvomi rezerváciami termínov volné miesto...je možné zapožičať karavan aj na dobu inú ako je stanovená v danom období...

Zľavy:
8 dní a viac - 4 %
15 dní a viac - 6 %
- pri opakovanom prenájme v priebehu kalendárneho roka - 8 %
Zľavy nie je možné medzi sebou kombinovať. 


Kaucia
Kaucia slúži na krytie prípadných škôd, ktoré poisťovňa nehradí, alebo pri spoluúčasti na škodách, ktoré sú kryté poisťovňou.
Výška kaucie pri obytných prívesoch - 500,- Eur.
Kaucia sa uhrádza pri preberaní obytného prívesu v hotovosti, alebo prevodom na náš účet.
Pokiaľ nenastane škodová udalosť a vozidlo bude vrátené v dohodnutom čase, v stave ako pred zapožičaním a s kompletným vybavením - kaucia sa v plnej výške vracia pri odovzdávaní obytného prívesu.


Bez uhradenia kaucie nie je možné odovzdať karavan nájomcovi !

Zmluvné pokuty:
- nevyčistený interiér : 50,- Eur
- silne znečistený interiér : 100,- Eur
- nevyčistená odpadová nádrž chemickej toalety : 50,- Eur
- strata kľúčov : 100,- Eur 
- poškodenie interiéru, exteréru: zadržanie kaucie 

Storno poplatky: 

V prípade odstúpenia nájomcu od zmluvy bude prenajímateľ účtovať nájomcovi za zrušenie rezervácie karavanu storno poplatok a to vo výške:
- viac ako 30 dní pred dohodnutým termínom prevzatia 20% z ceny prenájmu.
- 20 dní pred termínom prevzatia 40% z ceny prenájmu.
- 10 a menej dní pred termínom prevzatia 80% z ceny prenájmu.


Prevzatie a odovzdanie karavanu :
Prevzatie ako aj vrátenie karavanu prebieha na našej prevádzke na adrese Hrnčiarske Zalužany č.d.95, 98012 a to vo vopred dohodnutom termíne a čase.
- (sídlime v strede Slovenska - medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou) .

Pri preberaní prívesu vám vysvetlíme obsluhu jednotlivých zariadení (chladnička, plynový varič, kúrenie, chemické WC, klimatizácia a podobne...)
Súčasťou procesu je preberací / odovzdávací protokol.
Inštruktáž trvá cca 30 - 60 minút.
Pri odovzdávaní karavanu sa kontroluje stav karavanu a funkčnosť zariadení, cca 30 minút. 

 

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky prenájmu obytných prívesov.

1. Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky prenájmu obytného prívesu tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme vozidla.

2. Doba nájmu vozidla je minimálne 5 dní v hlavnej sezóne a 3 dni mimo sezóny . Nájomca vozidla ku dňu prebratia vozidla, ako i vodič vozidla musí mať vodičský preukaz pre skupinu B, prax vo vedení vozidla minimálne dva roky, dosiahnutý vek minimálne 21 rokov, platný vodičský a občiansky preukaz alebo cestovný pas, ktorý predloží ku dňu podpisu zmluvy o nájme vozidla.

3. Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode 2 týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej fotokópiu kartičky plátcu DPH (v prípade, ak sú platitelia DPH) a v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, notársky overenú plnú moc.

4. Karavan sa nájomcovi odovzdáva vo vzájomne dohodnutom čase na mieste odovzdania, našej adrese - Hrnčiarske Zalužany 95, 98012 so zmluvou o nájme .Karavan sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou, emisnou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami.

5. Vozidlo sa odovzdáva nájomcovi skontrolované a vyčistené (interiér, exteriér, WC s náplňami - 10 kg naplnená propán-butánová fľaša, plná nádrž na vodu (po dohode) a s príslušnou výbavou (markíza, (predstan), stôl so stoličkami a vybavením kuchyne)...

6. Prenajímateľ odovzdáva vozidlo s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie vozidla a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá cca 30-60 minút. Odovzdanie vozidla a jeho kontrola trvá cca 30 minút. Nájomca je povinný s touto dobou rátať.

7. Nájomca sa zaväzuje vozidlo užívať výhradne na jeho účel. Vozidlo je nutné vrátiť včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme vozidla, najneskôr však do 17.00 hod. v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Vozidlo nájomca vracia vyčistené, s vyčistenou odpadovou nádobou na WC. 

8. Rezervácia vozidla na daný termín (elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, telefonicky, mailom) platí 3 dni. Záloha na rezerváciu prenájmu vozidla vo výške 50 % z celkovej ceny je splatná do 2 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa sa mení na záväznú a slúži ako rezervácia termínu. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy karavanu (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.) v takom prípade prenajímateľ o tejto situácii bezodkladne informuje nájomcu a vráti mu všetky poplatky. Celková suma nájmu je hradená na účet prenajímateľa. Na základe požiadavky budúceho nájomcu je vyfakturovaná v splatnosti 21 dní pred začatím nájmu, spolu so servisným poplatkom.

Kaucia za nájom vozidla pre karavan je: 500,- EUR, ktorá tvorí vratnú zálohu na poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnou zmluvou, bude ponechaná pri preberaní vozidla v hotovosti u prenajímateľa. Kaucia slúži na krytie nákladov pri vrátení vozidla, ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní vozidla späť prenajímateľovi za zmluvnú pokutu:

 • nevyčistený interiér a jeho súčasti: 50,- EUR
 • nevyčistená odpadová nádrž na WC: 50,- EUR
 • nadmerné znečistenie exteriéru, interiéru vozidla: 50,- EUR
 • nedodržanie dohodnutého času vrátenia vozidla, každá začatá hodina: 20,- EUR
 • neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo súčastí vozidla sú hradené v plnej výške kaucie

Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní vozidla, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase nájmu, ktoré nie sú kryté poistnou zmluvou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Na všetky platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad.

9. Storno poplatkov sa riadi nasledovnými pravidlami:

 • do 30 dní ku dňu prevzatia: 20% z celkovej sumy prenájmu
 • od 20 dní ku dňu prevzatia: 40% z celkovej sumy prenájmu
 • od 10 dní ku dňa prevzatia: 80% z celkovej sumy prenájmu
 • od 5 dní ku dňu začatia prenájmu: 90% z celkovej sumy prenájmu
 • pri predčasnom vrátení vozidla zo strany nájomcu nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu

10. V prípade objektívnej príčiny na strane nájomcu (choroba, úraz atď.) znemožňujúcej začatie čerpania predmetu nájmu si prenajímateľ vyhradzuje právo posúdiť relevantnosť objektívnej príčiny a jej doklad a v prípade špekulácie túto neuznať. Objektívnu príčinu je nutné preukázať. V prípade objektívnej príčiny ponúkame nájomníkovi:

 • vybrať si iný voľný termín nájmu
 • vrátenie polovice rezervačného poplatku

Tento bod sa nevzťahuje na predčasné ukončenie nájmu – vrátenie vozidla pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.

11. Pri nedodržaní termínu vrátenia (z iných dôvodov ako technická porucha na vozidle brániaca bezpečnému presunu vozidla do miesta vrátenia) bude nájomcovi účtované za každý deň z omeškania vrátenia karavanu 300,- EUR. Nájomca uhrádza všetky ďalšie a ostatné náklady spojené s prevádzkou vozidla po jeho odovzdaní prenajímateľom.

12. Nájomca prehlasuje, že vozidlo nebude využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb. Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované v zmysle týchto VOP, ako i tretej strane. Je zakázané na vozidle vykonávať akékoľvek úpravy – polepenie, vŕtanie, šróbovanie atď. Nájomca zodpovedá za to, že vo vozidle nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu vozidla, je nutné konzultovať s prenajímateľom. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka) nájomca si odloží doklad o nákupe, tento mu bude uhradený. Nájomca hradí opravy vzniknuté z jeho viny (napr. defekt, alebo prerazená pneumatika).

13. Nájomca sa zaväzuje užívať vozidlo výlučne na účel jemu určený. Nájomca zároveň zodpovedá, že vozidlo nebude riadené ním ako i iným vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu vozidla, nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dĺžku nájmu vozidla. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie nájmu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške.

14. V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP, bod 7,13,14 je prenajímateľ oprávnený nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14. dní od doručenia výzvy.

15. V prípade poškodenia vozidla, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:

 • privolať políciu
 • kontaktovať asistenčnú službu poisťovne
 • zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu s adresami a menami svedkov, vytvoriť fotodokumentáciu
 • neuznávať nároky žiadnej tretej strany
 • telefonicky kontaktovať prenajímateľa

16. V prípade odcudzenia vozidla je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, asistenčnú službu poisťovne, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od vozidla odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.

17. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí vozidla a jeho súčasti nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa, ktorý sa bude riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.

18. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Vykonávať pravidelnú kontrolu, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá kontrola predpísaného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie vozidla sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti vozidla, výbavu a zariadenie ako i osobné veci nájomcu. Spoluúčasť nájomcu je 10%, minimálne 400,-€ (kryté z kaucie). Vo vozidle je zakázané fajčiť.

19. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý predmet nájmu riadne a včas, z nie vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 5. pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia